Skill Book: Exoskeleton Lore

A skill book that teaches Exoskeleton Lore.